Ratíškovický bazén
14. 10. 2019
Renovace
14. 10. 2019
Zobraz další články

Dotační programy

Od 15. března 2016 je možné podávat žádosti o dotace na energetické úspory v bytových domech v Praze. Dotace jsou poskytovány v rámci 2. výzvy pro bytové domy programu Nová zelená úsporám. Druhá výzva je kontinuální a je otevřena do konce roku 2021. Výzva nabízí vyšší maximální podporu, a to 30 % způsobilých výdajů.

Výzva pro bytové domy v Praze je rozdělena do dvou oblastí podpory:

 • A – Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů a
 • C – Efektivní využití zdrojů energie.

V obou oblastech podpory je nově samostatně podporována projektová příprava a odborný technický dozor (A.3 a C.5). Žádat o podporu lze na opatření, na které byly vynaloženy způsobilé výdaje nejdříve 1. 1. 2015 a zároveň 24 měsíců před evidencí žádosti.

Dotace na energetické úspory v bytových domech mimo území Prahy 

Od 2. února 2018 je možné podávat žádosti o dotace na zateplování, výměnu neekologických zdrojů tepla a pořízení nových zdrojů energie pro bytové domy mimo území hlavního města v rámci nové výzvy programu IROP. Vyhlášena byla výzva č. 78 s označením Energetické úspory v bytových domech III. Ukončena bude 29. 11. 2019.

Možnost získání dotace se týká domů s minimálně čtyřmi samostatnými bytovými jednotkami a stojících mimo území hlavního města Prahy. Platí, že dům musí být určen k užívání jako bytový dům a zapsán v katastru nemovitostí jako bytový dům nebo objekt k bydlení.

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající:

 • vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících;
 • společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“);
 • bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů.

Podporovány budou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace bytových domů:

 • zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, vnitřních konstrukcí, výměna otvorových výplní);
 • instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky);
 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje na pevná fosilní paliva za kotel na biomasu;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn;
 • instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji tepla;
 • instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže;
 • instalace solárních fotovoltaických soustav;
 • připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
 • výměna předávací stanice;
 • vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření

Kontinuální výzva Nová zelená úsporám pro rodinné domy

Třetí výzva pro rodinné domy byla spuštěna 22. 10. 2015 a je časově neomezená. Žádat o dotace bude možné až do konce současné podoby programu Nová zelená úsporám, tj. do roku 2021.

Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na území České republiky.

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající:

 • žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo stavebník rodinného domu (jak fyzická osoba, tak i právnická osoba) podléhající daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (včetně vlastníků uvedených v § 9 tohoto zákona).
 • žadatel musí zůstat vlastníkem budovy, na kterou je žádáno o podporu, po celou dobu administrace žádosti, tj. od podání žádosti až do vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Registrace a rozhodnutí“).

Podporovány budou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace bytových domů:

 • snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů prováděná
 • výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • efektivní využití zdrojů energie

Čerpáno na https://www.tzb-info.cz/